GK Archi ký hợp đồng thiết kế dự án Trung tâm văn hóa, thể thao công đoàn Bình Phước, Việt Nam.

Nối tiếp những thành công từ nhiều dự án tư vấn thiết kế kiến trúc trước đó, tháng 01.2015 GK Archi tiếp tục ký hợp đồng thiết kế dự án “Trung tâm văn hóa thể thao công đoàn cho công nhân tỉnh Bình Phước” tại thị xã Đồng Xoài, với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư.